Home

Algemene Vergadering
Assemblée générale

2021-11-12
Buitengewone Algemene Vergadering
Assemblée Générale Extraordinaire
dukkertje
VRIENDENKRING DER DUIKERS V.Z.W.
AMICALE DES PLONGEURS A.S.B.L
3 & 23 Linieregimentsplein, 8400-OOSTENDE
Ondernemingsnummer 0447.579.378

Agenda: SNEUVELTEKST.

  1. Verwelkoming door de voorzitter Rudi.
  2. Telling der aanwezige leden en volmachten. 10 stemgerechtigde leden met 5 volmachten zijn aanwezig.
  3. Aanduidiing "kiescollege." De heren Michel Bouche en Frank Lodewijks stellen zich kandidaat en voeren hun opdracht uit. Zij stellen vast dat alles volgens de wet verloopt. Bedankt vrienden.
  4. Voorstelling van de statuutswijzigingen en kandidaten nieuw bestuur met aansluitend stemming en décharge. Ontlasting wordt gegeven voor financiën 2021, RvB, Aanpassing statuten met éénparigheid van stemmen.De nieuwe voorzitter is Dhr Djos Dury. Daniël De Keyser cumuleert de functie van secretaris-penningmeester: Applaus.
  5. Maidenspeech door de nieuwe voorzitter. Toekomst en intenties. De vergadering applaudisseert.
  6. Slotwoord door de oud-voorzitter. Met handgeklap wordt hij bedankt voor bewezen diensten.
  7. Gezellig samenzijn in de bar marine club. Het werd zeer gezellig zoals steeds.
De secretaris-penningmeester
Daniël De Keyser

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) Vriendenkring Duikers 12 Nov 2021

De Voorzitter
Rudi Vandendriessche
De secretaris
Daniël De Keyser

Rapport de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de l'Amicale des plongeurs 12 Nov 2021

Le Président
Rudi Vandendriessche
Le Secrétaire
Daniël De Keyser

Woord van de nieuwe President

Beste mensen,
Zoals jullie al wisten vond er verleden week, onder andere, de verkiezingen plaats van de beheerraad. Er werd gezocht naar een voorzitter, vermits Rudi er voor koos om die functie niet meer waar te nemen. Ook de plaats van Bert kwam vacant. Op de algemene vergadering werd mijn kandidatuur voorgesteld, en werd ik verkozen tijdens de bijzondere algemene vergadering van verleden week vrijdag, 12 november, waarvoor dank. De functie van Bert werd na verkiezing ingenomen door Danny, die dit zal combineren met zijn functie van secretaris, waarvoor uiteraard ook mijn welgemeende dank.
Ik vind het toch belangrijk om Rudi Vandendriessche en Albert “ Bert “ Verbeke, van harte te bedanken voor hun inzet voor de Vriendenkring der duikers, als Voorzitter en Penningmeester gedurende de jaren dat ze die functie hebben vervuld. Zoals Rudi, als voorzitter, aanhaalde, waren het geen gemakkelijke jaren door de komst van het coronavirus. We zijn er blijkbaar nog niet vanaf, maar het verheugt mij dat we toch al terug kunnen samen komen tijdens de maandelijkse vrijdagnamiddag in de Marine Club om even bij te babbelen…
Mezelf voorstellen lijkt mij nu aan de orde, dus bij deze…
Ik ben dus Djos Dury, geboren in 1962 en ondertussen sedert oktober 2018 met pensioen. Ik woon Poperinge, de hoppestad, en ben de trotse vader van een dochter, Marie. Ik ben mijn loopbaan begonnen op 27 augustus 1979, bij wat toen nog Zeemacht heette, om in 1981 mijn brevet te behalen van B3 duiker, mijnherkenner. Wat neerkomt op tijdelijk onderofficier in die specialiteiten. Ik heb dan even gevaren op de Veurne, de Verviers en zelfs even met de Godetia, om daarna ook nog wat les te geven aan de matrozen kandidaten duiker op Cedra. Om mijn kansen volop te gebruiken om beroepsonderofficier te worden ben ik moeten overstappen naar de Luchtmacht in 1985 waar ik de opleiding tot B2 vliegtuigmecanicien heb volbracht. In 1987 ben ik dan naar Koksijde gemuteerd waar ik na een lange opleiding aan de geliefde SeaKing mocht sleutelen. Daar ben ik ook gebleven tot ik op pensioen ben gegaan. Weinig spectaculair, maar toch een mooie tijd.
Ondanks ik al heel veel jaren geen militair duiker meer ben, duik ik nog steeds in een CMAS/BEFOS duikschool en ben daar twee ster instructeur.
Nu ik voorzitter ben geworden van onze vriendenclub ga ik er, samen met veel anderen, voor zorgen dat we zoveel als mogelijk, een leuke tijd kunnen samen door brengen. Als ik het heb over die vele anderen, dan heb ik het over ieder van jullie, de leden van onze vriendenclub. Het is dan ook mijn wens dat ieder die dat wenst zijn voorstellen aan mij door geeft, zodat we er eventueel samen iets van kunnen maken. De budgetten zijn natuurlijk heel gering maar we doen wat we kunnen.

Hopelijk zien we elkaar binnenkort in goede gezondheid,
Met de beste groeten,
Djos Dury
Voorzitter
Vriendenclub der duikers

Mot du nouveau Président

Cher tous,
Comme vous le savez, l'assemblée générale extraordinaire a eu lieu la semaine dernière avec, entre autres, l'élection du président, puisque Rudi a choisi de ne plus occuper ce poste.
La place de Bert est également devenue vacante. Ma candidature a été présentée à l'assemblée générale, et j’ai été élu lors de l'assemblée générale extraordinaire de vendredi dernier, le 12 novembre, ce dont je vous remercie. Après l'élection, le poste de Bert a été repris par Danny qui combinera cela avec sa fonction de secrétaire ; aussi je lui adresse, bien sûr, mes plus vifs remerciements.
Je pense qu'il est important également de remercier vivement Rudi Vandendriessche et Albert « Bert» Verbeke pour leur engagement envers l’Amicale des Plongeurs, en tant que président et trésorier pendant toutes ces années où ils ont occupé ce poste. Comme Rudi l'a mentionné, en tant que président, ce n'étaient pas des années facile en raison de l'arrivée du coronavirus. Apparemment, on n'en a pas encore fini mais je suis content qu'on puisse déjà se retrouver lors du vendredi après-midi mensuel au Marine Club pour discuter...
Je pense qu'il est temps de me présenter, alors voilà...
Je suis donc Djos Dury, né en 1962, à la retraite depuis octobre 2018. J'habite à Poperinge, la ville du houblon, et je suis l'heureux papa d'une fille, Marie. J'ai commencé ma carrière le 27 août 1979 à ce qu'on appelait encore à cette époque les Forces navales, pour obtenir ma certification de plongeur B3, mine reconnaisseur en 1981 ; ce qui correspond à sous-officier temporaire dans ces spécialités. J'ai ensuite navigué sur le Furnes, le Verviers et même avec le Godetia, pour ensuite enseigner la plongée à des marins candidats à l’école des plongeurs située au Cédra. Pour tirer le meilleur parti de mes opportunités de devenir sous-officier de carriére, j'ai rejoint les Forces aériennes en 1985 où j'ai terminé une formation pour devenir mécanicien d'avion B2. En 1987, j'ai muté à Koksijde où j'ai été autorisé à travailler sur le bien-aimé SeaKing après une longue formation. J’y suis resté jusqu'à ma retraite ; rien de spectaculaire mais j’y ai toujours pris du bon temps.
Bien que je ne sois plus plongeur militaire depuis de nombreuses années, je plonge toujours dans une école de plongée CMAS/FEBRAS et j'y suis instructeur deux étoiles.

Maintenant que je suis devenu président de notre amicale, je ferai en sorte, avec beaucoup d'autres, de passer ensemble des moments agréables. Quand je parle « d’autres », je parle de chacun de vous, les membres de notre groupe d'amis. J’invite donc chacun à me faire part de ses propositions afin que nous puissions éventuellement en faire quelque chose ensemble. Les budgets sont bien sûr très réduits mais on fera avec ce qu’on a.
J'espère vous revoir bientôt en bonne santé,
Avec mes meilleures salutations,
Djos Dury
Président
L’amicale des plongeurs