faces H
list
updated: 24-Aug-2023

___________________
Edmond henry

° 1941.03.28

O 96300

 

Eigen website over zijn leven en zijn kunst

Klik op de gouden pancarte om de site en het boek te openen.


   henry en de Expressieven 
   henry and the Expressives 
   henry et les Expressifs

Commentaar Hugo Van Aelst:

Zeer goed nieuws

Bericht van henry Edmond
21 oktober 2021 20:39

'n Goeienamiddag, Officieren-Strijdmakkers,

Ik heb sinds enkele dagen goed nieuws, doch ik had pas vandaag de tijd vrij om het jullie te melden:
onze pensioenen zullen eindelijk serieus naar omhoog gaan. Als dát geen goed nieuws is !!

Daarover een historietje in 4 stappen:

 1. ​Eerste stap. Zoals je in mijn boek Express-O (www.henry-ec.com) al hebt gelezen, had wijlen mijn grootvader veel macht in de vakbond en de politiek. Daardoor kon hij ervoor zorgen dat de perequatie werd ingevoerd, waardoor de pensioenen naar omhoog gingen telkens als de wedden van de actieven stegen. Dat deed mijn grootvader zowat 70 jaar geleden. Hij had geopteerd voor een beter systeem dan het huidige.
 2. Tweede stap. Toen ik zo'n 50 jaar geleden na 4 jaar wiskundeleraar overstapte van het onderwijs naar de Zeemacht, wist ik al dat ik als officier minder ging verdienen dan als leraar. En toch stapte ik over. Dat konden de officieren in Sint-Kruis toen niet geloven: dat ik verhoogd was in stand en toch minder verdiende! Zoiets kon toch niet! Toch wel, omdat de officieren vóór hen allemaal van de rijke adel waren en hun officierswedde slechts beschouwden als drinkgeld om in de wardroom te verbruiken. De Visscher was, toen ik bij de Zeemacht kwam, de N1 in Sint-Kruis en ook de afgevaardigde van VOAD: Vereniging van Officieren in Actieve Dienst. Een 'vereniging', want militairen mochten toen nog geen lid zijn van een vakbond. De VOAD verdedigde in Brussel de belangen van de officieren in de maatschappij. Ik bewees aan De Visscher met het laatste uittreksel van mijn lerarenwedde samen met het eerste uittreksel van mijn officierswedde hoeveel de officieren achter stonden in hun wedden. Daardoor had De Visscher een sterk argument in Brussel. Kort nadien zijn alle militaire wedden verhoogd boven de wedden van de leraren. Ik zou het eens moeten opzoeken, maar ik herinner me dat ik naar schatting plots zowat een kwart meer verdiende. En dat zal voor elke militair in die tijd zo zijn geweest.
 3. Derde stap. De traditionele politieke partijen wijzigden enkele jaren geleden het systeem van de perequatie in het nadeel van de militairen. De beroepen werden voor de perequatie namelijk ingedeeld in 'korven': de militairen staken ze in 'korf 12'. Doordat militairen niet mogen staken, kunnen ze geen hogere wedden afdwingen. Daardoor bleven dus niet alleen hun wedden maar ook hun pensioenen maand na maand, jaar na jaar achter op de pensioenen van andere beroepen, beroepen die in andere korven staken. Niet alleen de militairen waren de dupe, maar ook het leger in zijn geheel: welke jongen of meisje wil nog in een beroep stappen dat te weinig betaalt en een te klein pensioen voorhoudt?
 4. Vierde stap. Mijn grootvader indachtig volgde ik die evolutie nauwkeurig. Ik sloot me aan als lid bij de ACMP, de enige apolitieke militaire vakbond. Al enkele jaren contacteer ik de voorzitter van ACMP met sterke argumenten om zich in te zetten om de wedden - en dus via de perequatie ook de pensioenen - te doen verhogen. Die voorzitter is Yves Huwart, ook een militair en een verstandig man. Op mijn actie begon hij actie te voeren, wachtte zijn moment af en vond uiteindelijk bij de huidige minister van defensie gehoor, een vrouw nota bene, namelijk Ludivine Dedonder. Yves lichtte me van zijn succes in. We zullen tussen 2022 en 2025 in schijfjes de wedden en nadien ook de pensioenen met zowat 10% zien verhogen. Actie geslaagd!

Ik heb mijn best gedaan.
Ik ben Yves Huwart dankbaar.
Ik ben Ludivine Dedonder dankbaar.

Als jullie e-mailadressen hebben van andere collega-marineofficieren, dan zou je mij een groot plezier doen door deze e-mail naar hen door te sturen. Met de vriendelijkste groeten,

Perequatie en Solidariteitsbijdrage

Bericht van henry Edmond
18 jul 2023 12:32

'n Goeiemiddag, Heren Officieren,

Ik informeerde me i.v.m. de "Perequatie" en de "Solidariteitsbijdrage" voor de militairen en volgende interessante mededeling verkreeg ik uit goede, betrouwbare bron (Yves Huwart - ACMP):

"Uiteraard hebben we niet stilgezeten en heeft mevrouw de minister inmiddels ook al publiek verklaard dat de perequatie die voorzien was vanaf 2025 en een stuk in 2026 voor de gewezen en gepensioneerde militairen zal gehandhaafd blijven. Dus op zich is dit al zeer geruststellend nieuws. Ook daarna zal het mechanisme van de perequatie overeind blijven, al hebben we vandaag nog geen gedetailleerd zicht hoe dit concreet gaat evolueren.

Aangaande de problematiek van de "solidariteitsbijdrage" kan ik u vandaag geen uitsluitsel geven hoelang deze tijdelijke maatregel nog overeind zal blijven. Indien dit niet mee opgenomen wordt in de fiscale hervorming waar de regering zich momenteel over buigt, vrees ik dat we nog heel wat jaren zullen geconfronteerd worden met deze bijdrage. De budgettaire toestand in ons land is niet van dien aard, dat er veel bewindsvoerders zijn die staan te springen om deze bijdrage af te schaffen.

M.a.w. we hebben nog werk op de plank, maar laten we ons nu vooral optrekken aan het goede nieuws inzake de perequatie voor de militairen in 2025 en 2026."

Met de vriendelijkste groeten,